Klantenraad

Klantenraad

De Klantenraad (KR) is een onafhankelijke instelling, dat optreedt als belangenbehartiger van de klanten van Miks welzijn. De KR heeft ook adviesrecht.

Doel
De KR heeft als doel (binnen het kader van de doelstellingen van Miks welzijn) de gemeenschappelijke belangen van de klanten te behartigen.

Adviesrechten
De KR krijgt van de directie tijdig de gelegenheid om advies uit te brengen over elk onderwerp of voorgenomen besluit dat van belang is voor de klanten. De KR is ook bevoegd om ongevraagd te adviseren over onderwerpen die van belang (kunnen) zijn voor de klanten.

Samenstelling
De KR bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. Op dit moment zijn dat Gerben van Houten (voorzitter), Ludy van der Veen (secretaris) en Ger Rous. Dit zijn vertegenwoordigers uit alle werksoorten van Miks welzijn. De leden worden voor een periode van drie jaar benoemd en zijn daarna voor één zittingsperiode herkiesbaar.

Taken en verplichtingen
De KR stelt jaarlijks een werkplan op waarin de voorgenomen activiteiten worden benoemd. De leden zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat hen tijdens hun functie als KR-lid ter kennis komt. Ook na beëindiging van hun lidmaatschap. De KR dient als platform dat signalen/klachten bespreekt van klanten met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening. De KR bezoekt regelmatig activiteiten om hierbij te ondervinden wat er leeft onder de klanten van Miks welzijn.

Openbaarheid
Het Medezeggenschapsreglement, het jaarverslag, het werkplan, folders, de vergaderagenda, de vastgestelde notulen en andere KR- stukken liggen ter inzage bij Miks welzijn. Het werkplan is ook hier terug te vinden.

Verbeteringen of klachten
Miks welzijn heeft een procedure waarbij verbeteringen of klachten doorgegeven kunnen worden.
De KR kan hier voor groepen een rol in spelen. Verbeteringen en/of klachten op individueel niveau kunnen rechtstreeks bij de betreffende medewerker, diens leidinggevende of via de ideeën box die op locatie Brugstraat 1 staat, worden gemeld. Voor meer informatie over de procedure verwijzen wij u naar de pagina klachten.