ANBI

Miks welzijn wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De gegevens van de stichting:

Statutaire naam: Stichting Miks welzijn

Contactgegevens: Miks welzijn Brugstraat 1 8501 EV Joure

Postbus 117 8500 AC Joure

Telefoonnummer: 0513-414593

e-mailadres : info@miks-welzijn.nl

RSIN nummer: 41000336

De doelstelling van Miks welzijn volgens de statuten is: het bevorderen van een leefbare samenleving.

Miks welzijn vindt dat iedereen ertoe doet. Vanuit deze overtuiging zetten wij ons elke dag vol toewijding en passie in voor inwoners van De Fryske Marren. Jong of oud, gezond of kwetsbaar, rijk of arm: iedereen verdient een gezond, sociaal en vitaal leven.

Miks heeft een Raad van Toezicht en voor het dagelijks bestuur een directeur bestuurder:

Voorzitter: H. de Haan
Algemeen bestuurslid: M. Diemer
Algemeen bestuurslid: D. Volmer
Algemeen bestuurslid: J.W. van Beem
Algemeen bestuurslid: P.E. van Aalsum
Directeur bestuurder: K. Pit

Beloningsbeleid

Indien men hiervan gebruik wil maken ontvangen leden van de RvT een vergoeding voor onkosten.

 • Voor het bijwonen van vergaderingen van de RvT: € 75,- voor een lid, en € 100,- voor de voorzitter. Deze vergoeding wordt jaarlijks achteraf door de stichting voldaan.
 • Voor de reiskosten wordt door de stichting € 0,19 per kilometer verged.

Het jaarbedrag voor de aanwezigheidsvergoeding inclusief voorbereiding wordt jaarlijks door de Raad van Toezicht in December vastgesteld voor het nieuwe kalenderjaar.

De directeur bestuurder valt onder de werkingssfeer van de CAO Sociaal Werk Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening. Miks welzijn volgt t.a.v. het beloningsbeleid voor de directeur bestuurder de richtlijnen van de branchevereniging Sociaal werk die in het kader van Good Governance is opgesteld. Deze adviesregeling directiefuncties is opgesteld door de Human Capital Group.

Voor het beloningsbeleid van het personeel van Miks welzijn wordt verwezen naar de CAO Sociaal Werk Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening.

Beleidsplan

Miks welzijn vindt dat iedereen ertoe doet. Vanuit deze overtuiging zetten wij ons elke dag vol toewijding en passie in voor inwoners van De Fryske Marren. Jong of oud, gezond of kwetsbaar, rijk of arm: iedereen verdient een gezond, sociaal en vitaal leven. Een sterke samenleving bouw je niet alleen. We werken samen met de hele gemeenschap en zorgen voor de juiste verbindingen. We geven mensen het juiste zetje naar eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Dit doen we op maat, met kennis van zaken en met hart voor mensen.

Speerpunten Miks welzijn 2018-2020:

 • Passende dienstverlening
 • Focus op preventie
 • Goede en duurzame relaties
 • Samen redzame wijken en duurzame buurten
 • Werken aan Miks welzijn
 • Een ­ financieel gezonde organisatie

Miks in de regio

Als welzijnsorganisatie zit Miks diep geworteld in de omgeving. We staan letterlijk en ­ figuurlijk dichtbij alle inwoners van De Fryske Marren. Dat is belangrijk, want welzijnswerk is mensenwerk. Wij richten onze blik naar buiten en laten ons zien in de wijken en dorpen. Dit maakt het makkelijker om samen met inwoners en samenwerkingspartners te bouwen aan de samenleving. Door onze lokale kennis en brede expertise weten we wat er leeft in de gemeente. We signaleren, verbinden en gaan samen op zoek naar passende oplossingen die bijdragen aan het welzijn van inwoners.

Dit doen we Miks welzijn verbindt mensen en organisaties met elkaar op alle levensterreinen. Wij bieden hulp en ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben. We zijn alert op signalen uit de omgeving en werken preventief. Bovendien ondersteunen we projecten op het gebied van gezondheid, sociale cohesie en actief burgerschap. De activiteiten van Miks zijn onderverdeeld in drie sectoren:

Samenlevingsopbouw

 • Bining
 • Sociaal café
 • Ontmoeting
 • Punt Twa (vrijwillige inzet, regelhulp, mantelzorg)
 • XTRA
 • Sociaal beheer

Jongerenwerk

 • Coaching
 • Ambulant
 • Op school

Beweeg- en Cultuurcoaches (BCC)

 • Sport op basisscholen
 • Gezonde leefstijl
 • Sociaal domein
 • Cultuur

Hier staan we voor

Als welzijnsorganisatie willen we inwoners van De Fryske Marren verbinden, ondersteunen, versterken en activeren. We bouwen mee aan een sterke, vitale en gezonde samenleving. Waar mogelijk verminderen we hiermee de vraag naar specialistische, langdurige zorg. Waar nodig, verwijzen we door naar de juiste instanties voor specialistische zorg.

Hier gaan we voor

INWONERS Miks levert maatwerk aan inwoners en vragen vanuit de gemeente. Miks stimuleert inwoners om actief deel te nemen aan de samenleving.

MEDEWERKERS Medewerkers zijn professioneel en competent en blijven dit door scholing. Zij zijn gemotiveerd, ondernemend en ambitieus.

BESTUUR EN FINANCIËN Alle fi­nanciële en personele middelen van Miks welzijn benutten we optimaal. Wij leveren daarmee een bijdrage aan de maatschappelijke effecten. Iedere euro die Miks aan subsidie ontvangt, verdienen we terug voor de samenleving.

MAATSCHAPPIJ Alle activiteiten van Miks welzijn staan in dienst van de inwoners van De Fryske Marren en een samenleving waarin iedereen meedoet.

Inkomsten

Miks welzijn ontvangt het grootste gedeelte van zijn inkomsten als subsidie van de gemeente De Fryske Marren. Voor enkele projecten wordt een bijdrage ontvangen van scholen of worden gelden bij fondsen aangevraagd. Verder wordt voor enkele activiteiten een kleine bijdrage van de deelnemer gevraagd. De gelden worden ingezet voor activiteiten zoals beschreven in het werkplan van het lopende jaar. Jaarlijks maakt Miks welzijn een jaarrekening met accountantsverklaring welke aan de gemeente wordt verstrekt ter verantwoording van verstrekte subsidie. Van de activiteiten over het afgelopen jaar wordt een inhoudelijk jaarverslag opgemaakt waarin de resultaten en activiteiten die zijn uitgevoerd worden beschreven.

Voor het werkplan over het huidige jaar wordt verwezen naar: Werkplan 2018

Voor de lopende activiteiten wordt verwezen naar de Agenda op de website.

Voor het inhoudelijk jaarverslag over het afgelopen jaar wordt verwezen naar: DEFINITIEF Jaarverslag 2017

Voor de jaarrekening over het afgelopen jaar wordt verwezen naar: publicatie jaarrekening 2017 verkort

Oudere jaren: publicatie jaarrekening 2016 ANBI