Vegelinsoord KKeK-peiling

Dinsdagavond 27 november zijn de belangrijkste bevindingen van de KKeK-ronde door Vegelinsoord en omgeving aan de bewoners gepresenteerd. In totaal zijn 173 adressen bezocht en hebben we met de helft van de bewoners is gesproken. Het KKeK- werd afgelopen najaar uitgevoerd door medewerkers van Miks welzijn met steun van Oranjefonds en VSB fonds.

Een vijftal dorpsbewoners gaan de uitkomsten onder de loep nemen en afwegen wat  als vervolg past bij een dorp als Vegelinsoord en haar bewoners.

De bewoners zijn overwegend zeer positief over de persoonlijke woonsituatie. Ruimte, veiligheid en de overzichtelijkheid van een dorp werden als positieve factoren genoemd. Gebrek aan  voorzieningen en het afnemen van het ‘losser’ worden van de onderlinge relaties worden genoemd als bedreigingen voor het sociale klimaat.

Bewoners toonden zich in grote getale bereid om iets voor een ander te doen. Praktische burenhulp is duidelijk aanwezig, maar het is niet altijd bekend waar behoefte aan is. Men vraagt zo nodig wel  praktische hulp, maar vragen om gezelschap of morele steun bij buurtgenoten vindt men lastiger. Eén van de conclusies is dan ook dat vraag en aanbod niet altijd bij elkaar komen.

Ook is geconstateerd dat lang niet iedereen van alle “wel en wee” in het dorp op de hoogte is, terwijl dit wel als een behoefte wordt ervaren. Persoonlijke zaken van elkaar weten en sociale controle wordt niet als vervelend beschouwd, maar als een kracht van de dorpsgemeenschap.

Hoe lang men in het dorp wil blijven wonen wordt erg verschillend beleefd. Voor velen is het ontbreken van middenstand erg bepalend. Er is gebleken dat het sterke sociale netwerk wel vertrouwen geeft voor het wonen in de toekomst.

De conclusie is dat er nog niets in de brand staat, ook omdat de gemiddelde leeftijd (nog) relatief laag is. De bewonersgroep zal als denkgroep komend voorjaar de koppen bij elkaar steken, zich oriënteren en naar verwachting in de loop van komend jaar met ideeën voor voortzetting komen.